Actievoorwaarden UnitedConsumers

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op United Cosumers winactie (hierna: de “Actie") van, UnitedConsumers B.V. en Kompas Leads B.V. ("de Organisator(en),"). UnitedConsumers B.V. is gevestigd op Luchthavenweg 20, 5657 EB te Eindhoven. Kompas Leads B.V. is gevestigd aan Tempeliersstraat 20A, 2012 ED te Haarlem.
2. De Actie loopt van 14 oktober tot en met 31 december 2023 (de “Actieperiode”). Deelname kan tot 31 december 2023.
3. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van reden de Actie te beëindigen of de actievoorwaarden aan te passen, waarbij een herziene versie van de actievoorwaarden op de website van de Organisator zal worden gepubliceerd, inclusief de datum.
4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
5. Deelnemer aan de Actie is een ieder die akkoord gaat met het kansmaken op 1 van de drie prijzen € 300,00 brandstof tegoed, smart watch t.w.v. €300,- of een iPad 64GB t.w.v. €336,48 die UnitedConsumers beschikbaar stelt binnen de Actieperiode.
6. Elk e-mailadres mag slechts één keer deelnemen aan de Actie gedurende de Actieperiode.
7. Door deel te nemen aan de Actie stemt de Deelnemer in met deze actievoorwaarden.
8. Deelname aan de Actie is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van medewerkers van de Organisator, evenals iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Actie.
9. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan 18 jaar.
10. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
11. Bij deelname aan de Actie verwerkt de Organisator de persoonsgegevens ("Gegevens") die door de deelnemer zijn verstrekt, met als doel de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te controleren of aan de actievoorwaarden is voldaan en om eventuele prijzen aan de deelnemer toe te kennen. De Gegevens van de winnaars worden door Kompas Leads B.V. aan UnitedConsumers B.V. verstrekt om contact op te nemen met de winnaars en hen op de hoogte te stellen van hun gewonnen prijs. Na afloop van de Actie bewaart de Organisator de Gegevens gedurende een periode van drie maanden om prijzen uit te reiken en vragen met betrekking tot de Actie te beantwoorden. Na deze periode van drie maanden worden de Gegevens verwijderd.
12. Indien er sprake is van fraude, vermoedens van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
13. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting wordt door de Organisator ingehouden en afgedragen.

III. Prijzen
14. In totaal zijn er 3 prijzen te winnen ter waarde van €936,48 euro. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
15. Deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen:
€ 300,00 brandstoftegoed
smart watch t.w.v. €300,-
iPad 64GB t.w.v. €336,48
16. De prijswinnaars worden willekeurig getrokken uit de deelnemers.
17. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
18. De winnaars worden na afloop van de actie, uiterlijk 31 januari 2024 bekendgemaakt.
19. Binnen 14-21 dagen na de trekking of ontvangst van de prijswinnaars zal de Organisator de winnaars op de hoogte stellen via telefoon of e-mail. De winnaar heeft 10 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de e-mail om de prijs op te eisen, anders vervalt deze aan de Organisator.
20. De prijswinnaars hebben een termijn van 14 kalenderdagen om eventuele aanvullende informatie te verstrekken.
21. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. In het geval van weigering of om andere redenen waarom de prijs niet kan worden uitgereikt, komt deze toe aan de Organisator.
22. Indien de prijzen onverhoopt om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, zal een soortgelijke prijs met een vergelijkbare waarde worden toegekend. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken. De genoemde waarde van de prijzen dient ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
23. De te leveren prijzen kunnen afwijken van de afbeeldingen die zijn gebruikt in de communicatie-uitingen voor deze campagne.

IV. Aansprakelijkheid
24. De Organisatoren dragen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten en/of reisuitgaven die de winnaars mogelijk moeten maken in verband met hun deelname aan deze prijsvraag, acceptatie, gebruik en/of misbruik van de prijs.
25. Noch de Organisatoren, noch de door hen ingeschakelde medewerkers of derden zijn aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitgereikte prijzen, noch voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik of de inzet van deze prijzen.
26. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen die leiden tot beperkingen, vertragingen of verlies van inzendingen.
27. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de uitgereikte prijzen en bieden geen garanties voor deze prijzen.

V. Slotbepalingen
28. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website https://www.sinterklaasgedichtenmaken.nl/ en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, lay-out, software en andere informatie, behoren toe aan de Organisator.
29. Voor alle vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze Actie kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen op https://www.unitedconsumers.com/over-unitedconsumers/service-en-contact/index.jsp. Klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 7 werkdagen na afloop van de wedstrijd en moeten worden gericht aan UnitedConsumers B.V. Klachten die buiten deze termijn vallen of niet schriftelijk zijn ingediend, zullen niet worden behandeld.
30. Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing, inclusief de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014. De Organisator heeft deze voorwaarden opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode.
31. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Aldus opgemaakt te Haarlem, 12 oktober 2023

 

Sluit venster